Privaatsustingimused

Kaitseme oma külastajate privaatsust ning sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsustingimuste põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist, säilitamist ja kustutamist. Antud privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Treeningfookus OÜ veebilehel www.treeningfookus.ee (edaspidi veebileht).

MÕISTED

Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isiku tuvastada. Näiteks nimi, e-posti aadress, telefoninumber.

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja ja koolitusel osaleja (edaspidi külastaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, dokumenteerimine, struktureerimine, parandamine, kasutamine, säilitamine, edastamine või kustutamine.

Külastaja on isik, kes külastab veebilehte, tarbib teenuseid või edastab Treeningfookus OÜ omalt poolt infot. Näiteks uudiste lugemine, teenuste tellimine, koolitusele registreerumine või e-posti teel ühenduse võtmine.

Teenused on kõik Treeningfookus OÜ poolt pakutavad tasuta ja tasulised tooted ja teenused.

ISIKUANDMETE KOGUMINE JA TÖÖTLEMINE

Treeningfookus OÜ lähtub isikuandmete kogumisel ja töötlemisel põhimõtetest, et:

 • isikuandmeid kogutakse seaduslikul teel;
 • töödeldavad isikuandmed on ajakohased ja täielikud;
 • isikuandmete kaitseks on rakendatud teabeturbe meetmed;
 • isikuandmeid kogutakse üksnes määratletud ja õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks;
 • isikuandmeid kogutakse vaid ulatuses, mis on vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks;
 • kliendile võimaldatakse tema andmetele juurdepääs ja vajadusel nende parandamine.

Treeningfookus OÜ kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid kliendi isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:

 • nimi ja e-posti aadress – kliendi liitumisel meililistiga, kontaktivormi täitmisel, e-kirja saatmisel või postituse kommenteerimisel;
 • telefoninumber – kliendi poolt infopäringu tegemisel;
 • aadress – tellimuse täitmisel või dokumentide esitamisel teenuse osutamiseks vajaliku lepingu sõlmimiseks;
 • ettevõtte/asutuse (koolituse eest tasuja/tellija) kontaktandmed (telefon, e-posti aadress, juriidiline aadress) – tellimuse täitmisel;
 • veebilehe külastatavuse statistika – Google Analyticsi abil.

Kontaktandmed on vajalikud infopäringule vastamiseks, lepingu sõlmimiseks, materjalide, korraldusliku info ja arve edastamiseks ning isikukood on vajalik järelmaksu vormistamiseks.

Veebilehte kasutades annab külastaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega. Treeningfookus OÜ eesmärgiks on vastutustundlik isikuandmete töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast, kliendi huvidest, õigustest ja vabadustest.

Isikuandmete töötlemisega tegelevad vaid selleks volitatud (tööülesannetest lähtuvalt) töötajad.

ISIKUANDMETE KASUTAMINE

Treeningfookus OÜ kasutab isikuandmeid:

 • kliendile teenuse osutamiseks, näiteks kliendiga suhtlemiseks, hinnapakkumise tegemiseks, koolituspakkumise tegemiseks, lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, tunnistuse või tõendi vormistamiseks, arvete edastamiseks;
 • kliendi e-posti aadressile teavituste saatmiseks uutest artiklitest, koolitustest, teenustest ja kampaaniatest, kuid seda vaid kliendi eelneval nõusolekul. Treeningfookus OÜ kasutab veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe kliendikogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.

Treeningfookus OÜ kontaktibaasis olles võime töödelda kliendi nime ja e-posti aadressi või telefoninumbrit turunduslikul eesmärgil ka sotsiaalmeedias ja internetiturunduses (Facebook, Instagram, Google). Turunduskommunikatsiooni saatmise eesmärgiks on säilitada kliendiga ärialast suhet.

E-postile saadetavate turunduslike sõnumite puhul võime koguda kliendi suhtluse kohta infot, näiteks kas külastaja avas e-kirja, millistele linkidele ta vajutas, milliseid seadmeid ta selle jaoks kasutas ning millised on nende tehnilised omadused.

Uutele külastajatele saadame uudiskirju ainult juhul, kui nad on end ise registreerinud uudiskirja saajaks meie kodulehel oleva vormi kaudu või täitnud uudiskirja saajate registreerumislehe. Uudiskirja saamisest saab igal ajahetkel loobuda, vajutades uudiskirja jaluses olevat nuppu “unsubscribe” või kirjutades oma soovist e-postile Treeningfookus OÜ.

ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

Kolmas isik on Treeningfookus OÜ lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub  Treeningfookus OÜ kliendile teenuseid.

Treeningfookus OÜ kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid, kes pakuvad:

 • e-mailide edastamise ja haldamise süsteemi;
 • veebilehe majutust;
 • veebilehe kasutusstatistika analüüsi;
 • sotsiaalmeedia kasutamist ja sotsiaalmeedia statistika analüüsi;

Kui arve ostja ja arve maksja on erinevad isikud, siis edastame vajadusel maksjale info ostja kohta.

Isiku nõusolekuta võib andmeid edastada üksnes asutusele või isikule, kellel on selleks otsene seadusest tulenev õigus (nt kohus või kohtueelne menetleja) ja põhjendatud vajadus.

Vaikimisi isikuandmeid ei avaldata, va juhul, kui selleks on saadud vastav kinnitus (koolitusel/seminaril/konverentsil osalemine).

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA TURVALISUS

Treeningfookus OÜ säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks raamatupidamisandmeid säilitatakse 7 aastat majandusaasta lõppemisest tulenevalt raamatupidamisseaduses olevast kohustusest tehinguid tõendada. Meililistis olevat e-posti aadressi aga seni, kuni külastaja avaldab soovi see sealt eemaldada.

Treeningfookus OÜ rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Veebilehe külastamise või ostu käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni. Kasutame tööks unikaalse parooliga ligipääsetavaid arvuteid ja tööalaseks suhtluseks usaldusväärse teenusepakkuja serveris asuvaid e-posti aadresse. Samuti on unikaalse parooliga kaitstud raamatupidamisprogramm ja erinevad pilveteenuses hoitavad failid, mis võivad sisaldada meie külastajate isikuandmeid.

Meie ettevõttes on töölepinguga töötajatel ja ka teiste lepinguvormide alusel töötavatel töötajatel lepingus sätestatud konfidentsiaalsuse kohustus ja sellest lähtuvalt ka kliendiandmete saladuses hoidmise kohustus.

KÜPSISED

Treeningfookus OÜ veebilehel kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kliendikogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat. Külastaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui veebilehitseja seadistustes on lubatud küpsised. Kui nendega ei nõustuta, siis võivad mõned veebilehe funktsioonid olla piiratud.

Külastaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Küpsiste kasutamise piiramiseks saab külastaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt.

KLIENDI ÕIGUSED

Kliendil on õigus igal ajal:

 • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele ja saada teavet tema kohta kogutud isikuandmete kohta;
 • nõuda isikuandmetega tutvumist, nende parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist (kui ei ole vastuolus õigusaktidega);
 • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
 • nõuda isikuandmete ülekandmist;
 • tagasi võtta nõusolek enda isikuandmete kasutamiseks (nt turunduslikel eesmärkidel).

Kliendil on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, nt teenuse osutamiseks. Kui külastaja kuulub  Treeningfookus OÜ meililisti, on tal võimalik kustutada end meililisti nimekirjast ja loobuda edasistest kirjadest e-kirja lõpus oleva lingi kaudu.

Kui isikuandmed ei ole muudetavad või kättesaadavad, tuleks meile esitada isikut tuvastada võimaldaval moel taotlus andmete saamiseks või parandamiseks. Võimalusel väljastatakse või parandatakse andmed 7 tööpäeva jooksul.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kliendil saata e-posti aadressile treeningfookus@gmail.com vastavasisuline sooviavaldus.

Kui veebilehe külastaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Treeningfookus OÜ esindaja poole aadressil treeningfookus@gmail.com või Andmekaitse Inspektsiooni poole.

PRIVAATSUSTINGIMUSTE MUUTMINE

Treeningfookus OÜ jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust aadressil treeningfookus@gmail.com.

Kehtiv alates 01.01.2021